Kumpilazzjoni Fenech: Arnaud jixhed wara bibien magħluqa

Keith-Arnaud-2
Miguela Xuereb

Read in English.

Propju dalgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra s-sid tal-kumpanija 17 Black Yorgen Fenech. Hu qed ikun akkużat li kien kompliċi fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

Ix-xhieda tal-lum tal-Ispettur Keith Arnaud saret wara bibien magħluqa. Propju fl-aħħar ftit minuti tas-smiegħ, meta l-ġurnalisti tħallew jidħlu lura fl-awla, saret talba mill-ġdid għall-ħelsien mill-arrest ta’ Fenech. Id-deċiżjoni dwarha se tkun qed tittieħed aktar tard, madanakollu l-Maġistrat Montebello sostniet li mhux se tippermetti li jkun hemm xi ħaġa li ttellef ix-xhieda milli jixhdu fil-kumpilazzjoni.

14:30 Grazzi talli segwejtuna.
Nicole Borg
14:23 Il-kumpilazzjoni tax-xhieda tkompli nhar it-Tnejn fis-1pm.
Nicole Borg
14:22 L-avukat tad-difiża Camilleri argumentat li l-investigazzjonijiet ilhom għaddejjin sena u għad m'hemmx riżultati.

Id-deċiżjoni dwar il-ħelsien mill-arrest ta' Fenech se tittieħed iktar tard. Il-Maġistrat qalet ukoll li l-Qorti ma kienet se tħalli xejn iwaqqaf lix-xhieda milli jixhdu fil-każ,
Nicole Borg
14:16 Dr Galea Farrugia qal li l-każ huwa wieħed kumpless. Sostna li Arnaud xehed li għandhom indikazzjonijiet ġodda x'jinvestigaw. Semma wkoll kif fuq mobile minnhom hemm 150,000 ritratt li se jwasslu għal aktar investigazzjonijiet.

Il-biża' tibqa' li jekk Fenech jingħata l-ħelsien mill-arrest, jista' jaħrab.
Nicole Borg
14:15 Il-ġurnalisti jitħallew jidħlu lura fl-awla.
Nicole Borg
10:57 Intlabna noħorġu mill-awla.
Nicole Borg
10:56 Il-Qorti għamlitha ċara li l-ħruġ fil-pubbliku ta' informazzjoni li tingħad wara bibien magħluqa hija offiża kriminali.
Nicole Borg
10:53 Il-Qorti hi tal-fehma li hekk kif l-informazzjoni ngħatat b'manjiera konfidenzjali mill-akkużat bit-tama li jingħata l-maħfra presidenzjali u minħabba l-proċedimenti kostituzzjonali għadhom għaddejjin, f'dan l-istadju x-xhieda fil-Qorti miftuħa jaf tikser id-drittijiet ta' Fenech.
Nicole Borg
10:51 Il-Maġistrat Montebello qalet li dan mhux fil-kompetenza tal-Qorti biex tiddetermina jekk id-dannu li jista' jsir lill-akkużat hux irrimedjabbli, imma l-Qorti trid tassigura li d-drittijiet tiegħu mhux se jinkisru.
Nicole Borg
10:50 Dr Mercieca beda jitkellem qabel ma l-Maġistrat Montebello interveniet tgħid "il-maskri, il-maskri, il-maskri… il-qorti ma ghandhiex għalfejn toqgħod tirrepetti." Mercieca talab skuża talli neħħa l-maskra.
Nicole Borg
10:49 Dr Camilleri insistiet li hi talbet lill-Qorti tikkunsidra t-talba. Żiedet tgħid li l-membri tal-pubbliku li qed jaqraw il-gazzetti llum huma l-membri tal-ġuri ta' għada, meta eventwalment Fenech jgħaddi ġuri.
Nicole Borg
10:48 Dr Comodini Cachia wieġbet li l-proċedimenti għandhom isiru fil-pubbliku ħlief għal meta tippermetti l-liġi.
Nicole Borg
10:46 Hi u tikkwota każ preċedenti minn proċedimenti simili, dak tal-aħwa Degiorgio, Dr Comodini Cachia qalet li l-Qorti tal-Maġistrati tkun ordnata minn Qorti superjuri biex taġixxi b'xi mod jew ieħor.

"L-ilment huwa li d-digriet ta' din il-Qorti kiser id-drittijiet fundamentali tiegħu. Miżura interim li kienet mitluba. Dan preċiżament għax ma nħassx li kien il-każ li l-miżura interim kienet irrifjutata. Talba għal forma differenti ta' miżura interim hija logħoba li xi ħadd qed jilgħab mad-digriet. Fil-każ ta' Alfred Degiorgio f'Diċembru li għadda, il-Qorti kostuzzjonali qalet li sakemm ma tkunx notifikata b'digriet li jordna li taġixxi b'ċertu mod, il-Qorti tal-maġistrati hi marbuta li tkompli s-smigħ."
Nicole Borg
10:43 Dr Comodini Cacjia rreferiet għad-digriet,u qalet li t-talba għal miżura interim saret għax id-difiża argumentat li x-xhieda ta' Arnaud fil-każ tista' tfisser ksur tad-drittijiet ta' Fenech. Il-Qorti ddikjarat li dan ma jikkonstitwix fi ksur.
Nicole Borg
10:42 Dr Camilleri qalet li t-talba tagħhom hija bbażata fuq li jkunu salvagwardjati d-drittijiet fudnamentali tal-akkużat,

"Ma naħsibx li dak li qal Fenech lill-pulizija f'laqgħa informali għandu jkun irrappurtat lill-midja," qalet Dr Camilleri.
Nicole Borg
10:41 Dr Merciec qal li meta kien hemm rekordings x'jinstemgħu, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat li dawn jinstemgħu f'Qorti miftuħa.
Nicole Borg
10:39 Dr Galea Farrugia qal li l-Qorti diġà awtorizzat li Arnaud jibda jixhed. Żied jgħid li l-Qorti se tiggwida kif hemm bżonn.
Nicole Borg
10:38 Dr Galea Farrugia rrimarka li Arnaud jista' jixhed illum u li t-talba għall-miżura interim kienet irrifjutata.

Dr Camilleri insistiet li d-difiża trid li x-xhud ma jixhidx dwar il-laqgħat informali fil-Qorti miftuħa.
Nicole Borg
10:37 Id-digriet li qed jirreferi għalih ħareġ dalgħodu.
Nicole Borg
10:37 Id-Deputat Avukat Ġenerali Philip Galea Farrugia qal li d-digriet qal li l-qorti tista' tordna li x-xhieda ma tkunx ippubblikata minflok li x-xhieda ssir wara bibien magħluqa.
Nicole Borg
10:32 Dr Camilleri qalet li l-proċedimenti kostituzzjonali li qed isiru b'mod separat kienu ħarġu digriet li l-Qorti kellha tikkunsidra li tħalli lix-xhud jixhed wara bibien magħluqa.
Nicole Borg
10:32 Il-Maġistrat Montebello qalet li jekk l-akkużat iħoss li d-drittijiet tiegħu qed jinkisru mela jista' jagħmel talba biex ix-xhieda ssir wara bibien magħluqa.
Nicole Borg
10:31 Dr Marion Camilleri rrefera għal digriet li ngħata aktar kmieni dalgħodu.
Nicole Borg
10:29 Dr Galea Farrugia beda bil-mistoqsijiet tiegħu. Il-Maġistrat qalet li x-xhud jista' jneħħi l-visor.
Nicole Borg
10:29 Is-Supretendent jitla' jixhed.
Nicole Borg
10:28 Dr Galea Farrugi infurmat lill-Qorti li s-Supretendent Arnaud se jkun qed jixhed.
Nicole Borg
10:27 Il-Maġistrat Montebello infurmat lid-difiża li kien hemm oġġezzjoni għat-talba tal-ħelsien mill-arrest,
Nicole Borg
10:27 Is-smigħ tal-lum jibda issa.
Nicole Borg
10:25 Is-suspettat bil-qtil, Yorgen Fenech kien skortat mill-uffiċjali tal-faċilità ta' Kordin fl-awla.
Nicole Borg
09:59 Is-Supretendent Keith Arnaud u l-avukati tal-parte civile Jason Azzopardi u Therese Comodini Cachia, jinsabu fl-awla. Hawn ukoll l-avukati tad-difiża Marion Camilleri, Charles Mercieca u Gianluca Caruana Curran.
Nicole Borg
09:58 Ninsabu f'awla 22 fejn il-Maġistrat Montebello qed tisma' każ ieħor.
Nicole Borg
09:57 Il-ġurnata t-tajba. Nilqgħukom għal dan il-live blogg mill-Qorti.
Nicole Borg

Fl-aħħar smigħ fil-Qorti llum kienet miċħuda t-talba ta’ Yorgen Fenech biex jixhed Melvin Theuma, is-sensar fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, fil-kumpilazzjoni tax-xhieda kontrih.

Xi spikka fl-aħħar seduta?

  • Xehdet Sylvana Debono f’isem l-istazzjon tar-radju 103 Malta’s Heart li fuqu, waqt intervista ma’ Prof. Andrew Azzopardi, Dr Jason Azzopardi qal li jemmen li Yorgen Fenech huwa ħati
  • Id-Difiża argumentat li b’dak il-kumment, Azzopardi kien qed jinfluwenza lill-kostitwenti li vvutawlu billi huwa wkoll politiku; uħud minnhom jaf iridu jiġġudikaw lil Fenech meta jgħaddi ġuri
  • Dr Azzopardi ssejjaħ biex jixhed u ġie mistoqsi kienx qed jitkellem bħala politiku jew bħala l-avukat tal-familja Caruana Galizia
  • “Allaħares ngħidu li b’xandira waħda fuq ir-radju għandna kampanja vjolenti fuq il-midja” – Dr Therese Comodini Cachia
  • Fid-digriet tagħha, il-Maġistrat irrifjutat it-talba ta’ Fenech għal referenza kostituzzjonali; irrifjutat li jerġgħu jintalbu jixhdu Melvin Theuma u Johann Cremona biex isirilhom il-kontro-eżami mid-Difiża
  • L-uffiċjali tal-Europol se jixhdu fit-30 ta’ Novembru u fit-2 ta’ Diċembru.

Il-Maġistrat Rachel Montebello qed tippresedi l-każ.

Is-Supretendent tal-Pulizija Keith Arnaud u l-Ispettur tal-Pulizija Kurt Zahra qed imexxu l-prosekuzzjoni.

L-avukat Philip Galea Farrugia qed jidher f’isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.

L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Cachia qed jidhru f’isem il-parte civile.

L-avukati Marion Camilleri, Gianluca Caruana Curran u Charles Mercieca qed jidhru għall-akkużat.

Il-Qorti tirrifjuta t-talba għal miżura temporanja

Aktar kmieni llum, l-Imħallef Anna Felice, hi u tippresedi l-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fil-ġuriżdizzjoni Kostituzzjonali tagħha, rrifjutat talba minn Fenech għal miżura temporanja.

Fenech kien talab li l-puliizja ma tixhidx dwar informazzjoni li l-akkużat kien għadda fil-laqgħat li kellhom sakemm toħroġ id-deċiżjoni dwar il-maħfra presidenzjali.

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Qorti qalet li t-talba għal din il-miżura mhux iġġustifikata. Il-Qorti qalet li ma setgħetx tikkunsidra digriet li ngħata mill-Qorti tal-Maġistrati bħala ksur tad-drittijiet fundamentali. Żiedet tgħid li d-digriet kien mgħoddi lill-Qorti kompetenti. Qalet ukoll li ma kien hemm l-ebda nuqqas.

L-Imħallef Felice qalet li l-għan tal-kumpilazzjoni tax-xhieda hija essenzjalment biex tippreserva l-evidenza. Il-Qorti qalet li l-validità tal-evidenza tista’ tkun kontestata fil-mument opportun meta l-att ta’ akkuża jinħareġ u l-akkużat ikun formalment akkużat. L-evidenza eventwalment tista’ ssir inammissibbli.

Dwar it-talba ta’ Fenech dwar l-interess tal-midja fil-proċedimenti kurrenti, il-Qorti qalet li l-Qorti tal-Maġistrati għandha l-poter li tipprojbixxi l-pubblikazzjoni tal-evidenza li ngħatat fil-Qorti jekk l-istess Qorti tħoss li din tista’ tippreġudika l-proċedimenti kurrenti.