Sforzi biez jittejjeb il-litteriżmu finanzjarju f’Malta

F’laqgħa reċenti li saret mill-Malta Association of Small Shareholders (MASS), żewġ rappreżentanti mill-BOV Asset Management Limited taw preżentazzjoni dwar id-differenzi bejn bonds bi grad ta’ investiment u bonds bi grad ta’ subinvestiment.
Il-MASS hija organizzazzjoni volontarja li twaqqfet fl-2011, bl-għan prinċipali li żżid il-litteriżmu finanzjarju fost l-investituri lokali fil-livell ta’ konsumatur, billi tagħtihom biżżejjed għarfien li jkun jista’ jgħinhom jieħdu deċiżjonijiet infurmati meta jinvestu.
Il-parteċipanti kienu indirizzati mis-Sur Mark Agius, Kap Eżekuttiv tal-BOV Asset Management Limited, li spjega li “l-BOV Asset Management Limited hija impenjata li tagħti numru ta’ preżentazzjonijiet edukattivi personalizzati mmirati biex iżidu l-livell ta’ għarfien dwar l-istrumenti finanzjarji kemm lokali kif ukoll internazzjonali.”
Matul l-ewwel parti tal-preżentazzjoni, is-Sa Rachel Meilak, Speċjalista dwar l-Investimenti fil-BOV Asset Management Limited, tkellmet dwar il-klassifikazzjoni tal-univers tal-bonds skont l-emittent, il-maturità, il-munita, it-tip ta’ kupun, ir-reġjun u l-klassifikazzjoni tal-kreditu. Is-Sa Meilak qalet li, “Huwa ta’ importanza kbira li nifhmu l-użu tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu biex niddistingwu bejn bonds bi grad ta’ investiment (bonds ta’ kwalità tajba), u bonds b’rendiment għoli (bonds ta’ kwalità aktar baxxa)”. Hija kompliet tispjega r-rwol tal-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu bħal Standards and Poor, Moody’s u Fitch, li huwa li jivvalutaw ir-riskju ta’ kreditu, u għalhekk il-probabbiltà ta’ inadempjenza u li jivvalutaw il-kapaċità tal-emittent li jħallas l-imgħax u l-kapital meta jimmaturaw il-bonds.
Is-Sa Meilak qalet li, “L-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu l-ewwel janalizzaw ir-riskju ta’ kreditu assoċjat mal-emittent tal-bonds. Sabiex jagħmlu dan, huma janalizzaw l-industrija u l-kumpanija, jivvalutaw il-valur tal-assi fuq il-karta tal-bilanċ, kwalunkwe patt inkluż fil-prospett u l-istrateġija u r-rekord tal-istorja tal-kumpanija, fost varjabbli oħra.” Hija spjegat ukoll li l-investitur jeħtieġ li jifhem il-limitazzjonijiet tal-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu, bħall-fatt li l-klassifikazzjonijiet normalment jiġu wara l-ipprezzar tar-riskju mis-suq, li mhuwiex faċli biex jinqabad. L-investituri jridu jkunu konxji li dejjem hemm element ta’ ġudizzju. Maż-żmien, il-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-emittent tal-bonds tista’ titjieb imma tista’ wkoll tiddegrada.
Fit-tieni parti tal-preżentazzjoni, is-Sur Malcolm Abdilla Castillo, Maniġer tal-Portafolji fi Grad Għoli fil-BOV Asset Management Limited ta ħarsa ġenerali dettaljata lejn il-kompożizzjoni tar-rendiment tal-bonds bħala komponent tar-rata ta’ redditu mingħajr riskju u l-marġni – ir-redditu addizzjonali għar-riskju ta’ kreditu ogħla, għan-nuqqas ta’ likwidità jew għall-maturità differenti. Is-Sur Abdilla Castillo qal li, “l-investituri kollha jenħtieġ li jifhmu kif it-tibdil fil-kundizzjonijiet ekonomiċi, fis-swieq finanzjarji u fid-domanda u l-provvista ġenerali tas-suq għandu impatt fuq id-differenzi fir-rendimenti.” Huwa kompla jispjega li, “differenza usa’ fir-rendimenti tfisser prezzijiet tal-bonds aktar baxxi u kumpens ogħla għar-riskju.” Huwa mbagħad kompla jispjega dwar ir-redditu addizzjonali ggwadanjat bejn bonds bi grad ta’ investiment u bonds b’rendiment għoli biex jikkumpensa għar-riskju ta’ kreditu ogħla.
Huwa tkellem ukoll dwar l-importanza li nifhmu r-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax, permezz tad-durata tal-bonds, li tkejjel sa fejn il-valur tal-bonds jinbidel b’riżultat tat-tibdil fil-livelli tar-rati tal-imgħax. Huwa spjega li, “r-riskju tad-durata huwa ogħla għal bonds b’kupun aktar baxx u data tal-maturità itwal.”
Is-Sur Abdilla Castillo kompla jespandi billi spjega li mill-prestazzjoni tal-passat nistgħu nitgħallmu li l-bonds b’rendiment għoli għandhom tendenza li jkollhom prestazzjoni aħjar mill-bonds bi grad ta’ investiment meta l-ekonomija tkun qed tesperjenza rkupru u viċe versa. Qabel ikkonkluda l-intervent tiegħu, is-Sur Abdilla Castillo spjega x’inhi d-differenza bejn li tinvesti f’bonds diretti li jkollhom rata ta’ redditu fissa u riskji ta’ kreditu speċifiċi meta mqabbel mal-investiment f’ fond amministrat b’redditu varjabbli imma riskju ta’ kreditu diversifikat. Huwa qal li b’dan tal-aħħar, “il-maniġer ta’ investiment jista’ jaġġusta l-esponiment għal grad ta’ investiment u għal grad mhux ta’ investiment skont l-aspettattivi tat-tibdil fil-kundizzjonijiet ekonomiċi u fir-rendimenti, sabiex jinkisbu redditi attraenti aġġustati għar-riskju.”
Wara l-preżentazzjoni dawk preżenti għal-laqgħa kellhom iċ-ċans li jistaqsu mistoqsijiet dwar is-suġġett inkwistjoni. Is-Sur Mark Agius qal li din il-preżentazzjoni kienet waħda minn sensiela, u li preżentazzjonijiet oħra huma ppjanati għax-xhur li ġejjin.