“Keith ‘kien jaf’ bl-irwol tiegħi” – Melvin

Read in English.

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra t-tliet irġiel li allegatament qatlu lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kompliet illum quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit, bix-xhieda tas-sensar fl-assassinju Melvin Theuma.

Xi spikka fis-seduta tal-lum?

 • L-Avukat William Cuschieri sejjaħ lil Melvin Theuma “mhux xhud kredibbli”
 • Melvin Theuma tkellem fuq il-ħbiberija tiegħu ma’ Alfred Degiorgio u qal li ħassu iżjed komdu jiddiskuti l-qtil miegħu milli ma’ George Degiorgio; sejjaħlu raġel “ta’ unur”
 • “Yorgen qalli biex neħles mit-tliet irġiel imma jien ma ridtx”
 • Ix-xogħol fantażma: “Mhux aħjar paga żejda? Good luck.” – Yorgen lil Melvin
 • It-tradiment li ħass Melvin: “Immaġinajt lil Fenech sieq fuq sieq, ipejjep sigarru wara li lili jarrestawni. Ħassejt li qed jittradini”
 • Beda jissuspetta li ttradieh meta Vince Muscat il-Koħħu beda jparla mal-Pulizija u ssemma Melvin
 • Melvin jgħid li hedded lil Yorgen li jieħu lil Mario Degiorgio quddiem id-dar ta’ Keith jekk ma jgħinx lill-aħwa Degiorgio jinħelsu mill-arrest
 • “Yorgen qalli li Keith bagħat lil Kenneth biex jgħinu għax Keith jidħol fin-nar għalih”
 • Melvin jinsisti li Yorgen huwa l-moħħ wara l-assassinju
 • Jgħid li m’għandux kuntatt ta’ Keith Schembri
 • Theuma qal li Fenech qallu li Keith bagħat lil Kenneth għandu, għalhekk fisser li Keith kien jaf bih
 • Fenech ta arloġġ lil Theuma jiswa €13,500 u xi deheb biex ibigħu
 • “Mario Degiorgio bagħatni f’ħanut San Ġwann biex insib lil Mario li jaħdem ma’ Cardona”
13:14 Il-każ ġie aġġornat.
Sephora Francalanza
13:14 L-avukat staqsa lil Theuma fuq l-allegata theddida tal-aċtu lill-familja ta' Vince Muscat li ssemmiet fi proċeduri separati fil-kumpilazzjoni kontra Yorgen Fenech.

Arthur Azzopardi, magħruf bħala "Turu," kien ħeġġeġ lil Muscat biex jgħid lill-Pulizija. Muscat kien qal li xorta jwaddbu l-aċtu fuq martu. Dan qalulu Fenech.

L-Avukat Cuschieri staqsa lil Theuma kif jaf lil Azzopardi. Wieġeb li hu l-avukat tiegħu. Mistoqsi meta kellmu l-aħħar, Theuma qal li qallu "ħelow" fil-qorti dil-ġimgħa.

Il-Maġistrat irrimarkat li l-mistoqsija kienet differenti.

Theuma wieġeb li bagħat jistaqsih biex jippreparalu kuntratt xi sitt xhur ilu.
Sephora Francalanza
13:07 Azzopardi staqsa lil Theuma jekk irċeviex telefonata biex jgħin lil Degiorgio jikseb il-liċenzja għall-kannabis mediċinali.

"Mario qalli hekk. Bagħatni f'ħanut San Ġwann. Ma kellix idea lil min ridt inkellem. Qaluli mmur insib lil Mario li jaħdem ma' Cardona (Chris Cardona) imma jien ma kontx nafu."

Azzopardi staqsa jekk kienx jaf li bint Degiorgio kienet impjegata fil-ministeru ta' Cardona fis-sajf tal-2017.
Sephora Francalanza
13:04 Dr Azzopardi staqsieh jekk irrekordjax lil xi ħadd ieħor b'rabta mal-każ. Theuma qal li jista' jkun għamel hekk. Qal li r-rikordings kollha għaddiehom lill-Maġistrat, u li hu qall ma semagħhom.

Azzopardi staqsa jekk ir-rekordings tahomx lil xi ħadd ieħor, "Forsi lill-Goia?"

"Le," wieġeb Theuma.
Sephora Francalanza
13:04 Theuma ġie mistoqsi fuq ċertu "iċ-Ċoqċoq," u ċaħad li jafu.
Sephora Francalanza
13:02 Dr Azzopardi staqsa jkunx skorrett jekk jgħid li Keith Schembri kien jaf b'Melvin Theuma.

Theuma qal mill-ġdid li Fenech qallu li Keith bagħat lil Kenneth għandu, għalhekk fisser li Keith kien jaf bih.
Sephora Francalanza
12:58 Dr Jason Azzopardi mbagħad staqsieh fuq l-arloġġ tar-Rolex li semma li Fenech kien ta lil ibnu, u d-deheb li tah biex ibigħ.

Dwar l-arloġġ, qal li kien edizzjoni limitata tal-futbol, li biegħu bi €13,500.

Dr Azzopardi staqsa dwar il-valur tad-deheb li tah Fenech, jekk kienx stmat li jiswa mal-€1 miljun.

Theuma wieġeb fin-negattiv, u qal li forsi jammonta għal €100,00.

"Aħjar minn daqqa ta' karozza," irrimarka Dr Azzopardi.
Sephora Francalanza
12:56 Dr William Cuschieri staqsa lil Theuma jekk kienx talab xi flus lil Fenech li ma ntużawx għall-aħwa Degiorgio.

Theuma wieġeb le.
Sephora Francalanza
12:55 Dr Sant staqsieh jekk kienx beda jiżvela kollox għax kien ġie arrestat.

Theuma wieġeb li wara l-arrest, lill-ispetturi tal-pulizija qalilhom li kien hemm ħafna drabi meta kien se jmur għand il-Pulizija biex jgħid il-verità, imma mbagħad kien ibiddel fehemtu.
Sephora Francalanza
12:53 Dr Sant staqsa lil Theuma fuq l-użu tiegħu tal-kelma "middleman." Semma kif Theuma nnifsu kien stqarr li ma tantx jaf bl-Ingliż.

"Middleman ġibtha mill-aħbarijiet," wieġeb Theuma.

"Ħajti spiċċat dakinhar li saru l-arresti. Dak iż-żmien kont mort nagħmel il-wirt għax bdejt ninkwieta li jien kien imissni," spjega.
Sephora Francalanza
12:50 Theuma qal li xtara żewġ appartamenti mingħand Marju tad-Deheb, li kien xtrahom mingħand Ninu ta' Tumas.

Speċifika, iżda, li Ninu ta' Tumas ma kellux x'jaqsam ma' Yorgen Fenech.

Ċaħad li rċieva xi propjetà mingħand Fenech li qiegħda mniżżla fuq qraba jew xi sieħba tiegħu.
Sephora Francalanza
12:49 Is-sensar ġie mistoqsi jekk l-ikel issimbolizzax xi ħaġa oħra. Qal li le, u kien jieħu tiġieġ, ġbejniet, laħam, eċċ.
Sephora Francalanza
12:48 Theuma jinsisti li hu qatt ma staqsa lil Fenech min kien qed jgħaddilu l-informazzjoni. Ma setax jiftakar jekk Fenech kienx semma xi ħaġa. Theuma qal li iżjed tard Fenech qallu li l-informazzjoni kien qed iġibha mingħand Keith Schembri u Valletta l-Oħxon.

"Din ġa għidtha quddiem il-Qorti l-oħra. Irrepetejt li qalli Fenech," qal Theuma.
Sephora Francalanza
12:45 Mistoqsi jekk fittixx xi parir fuq li jirrekordja lil Fenech, Theuma qal li l-parir kien ħadu mingħand Fenech innifsu peress li darba kien miegħu u xi ħadd kien irrekordjah.
Sephora Francalanza
12:43 Kulħadd jerġa' jsib postu bilqiegħda.

Dr Sant semma meta fix-xhieda, Theuma kien qal li Fenech bagħtu għand Ta' Maksar. "Yorgen Fenech qallek kif jafhom lil Ta' Maksar?"

"Le, ma qallix. Kont naf li hemm xi nies jgħidulhom Ta' Maksar, imma ma kontx nafhom," wieġeb Theuma.
Sephora Francalanza
12:38 Filwaqt li l-konverżazzjoni għadha għaddejja, wieħed mill-aħwa Degiorgio qam minn postu u poġġa ħdejn l-avukat tiegħu.
Sephora Francalanza
12:23 Il-Prosekuzzjoni, Dr Mark Sant li qed jirrappreżenta lil Vince Muscat il-Koħħu, u Dr Jason Azzopardi javviċinaw lill-Maġistrat.
Sephora Francalanza
12:22 Dr Mark Sant talab lill-Qorti biex jistaqsi mistoqsija fil-privat.

Dr Jason Azzopardi ssuġġerixxa li javviċinaw lill-Maġistrat biex l-avukat jinforma lill-Maġistrat bil-mistoqsija li jixtieq jistaqsi.
Sephora Francalanza
12:20 Jibda l-kontro-eżami Dr Mark Sant.

Theuma qal li sar jaf bir-rejd darba l-Ħamis waqt ikla. Qal li ma kienx jaf min qal lil Fenech fuq "ir-rejd il-kbir."

Żied jgħid li ma jafx min kienet il-persuna li kellu jiltaqa' magħha Alfred Degiorgio biex jistaqsi fuq ir-rejd.
Sephora Francalanza
12:16 Lura fl-awla biex tkompli s-seduta.

It-tliet akkużati jidħlu mill-ġdid, filwaqt li Theuma għadu bilqiegħda biex ikompli jixhed.
Sephora Francalanza
12:00 Is-seduta tieqaf għal ftit.
Sephora Francalanza
11:58 Dwar Kenneth Camilleri, Theuma qal li Camilleri kkonfrontah b'numru li kien tiegħu stess (ta' Theuma). Is-sensar qal li dakinhar lil Kenneth qallu li Yorgen kien il-moħħ wara kollox.

Żied jgħid li dan kien fil-perjodu meta Vince Muscat beda jparla.
Sephora Francalanza
11:53 "Mario Degiorgio darba bagħatni nkellem lill-Imħallef Mizzi," Theuma qal meta ġie mistoqsi għaliex ippressa lil Fenech fuq il-ħelsien mill-arrest.

Theuma qal li Fenech "kien jaf lill-kbarat," għalhekk mar għandu.

Dr Cuschieri ssuġġerixxa li Theuma ngħata €2 miljun minn Fenech. Theuma qallu biex ifittex u jara li dan mhux minnu.

Madankollu, Fenech tah arloġġ tar-Rolex għal ibnu, u pprova jġiegħlu jagħmel kummerċ bid-deheb mixtri barra minn Malta. Theuma qal li tah kollox lura lil Fenech għax tad-deheb ma riedx jagħmilha.

Ilmenta li kellu joqgħod ġej u sejjer għand Yorgen, jistaqsih għall-flus, u jaġixxi bħala l-messaġġier bejn Mario Degiorgio u Yorgen Fenech.

Dr Cuschieri ssuġġerixxa li Theuma rrikatta lil Fenech għall-flus għalih innifsu.
Sephora Francalanza
11:49 Theuma kkonferma li beda jagħti ammonti sostanzjali ta' flus lill-aħwa Degiorgio wara li ltaqa' ma' ħuhom għall-ewwel darba f'Marzu tal-2018.

"Fenech infurmak li l-mowbajl tiegħek interċettat?" staqsa Cuschieri.
"Iva," wieġeb Theuma.

Irrefera għat-telefonata meta semma t-tradiment, u Fenech qallu biex jikkoreġi dan l-iżball billi jagħmel telefonata normali u jgħid li t-tradiment kien għax kellu t-tieni taxi Portomaso.

Ma setax jgħid jekk staqsiex lil Fenech fuqiex qed jiġi investigat.
Sephora Francalanza
11:49 Theuma ġie ppressat fuq il-kuntatt tiegħu ma' Keith Schembri.

"Ma kellix kuntatt dirett ma' Schembri." Tbissem meta reġa' semma meta mar Kastilja u ħa kafè ma' Schembri. Meta l-avukat staqsieh jekk għandux in-numru ta' Keith Schembri jew staqsiex għalih, huwa qal, "Mela jien xi ministru?"

Theuma qal sa fejn kien jaf hu, irrekordja biss lil Yorgen Fenech u qatt ma rrekordja lil Kenneth Camilleri jew Johann Cremona.
Sephora Francalanza
11:44 Cuschieri staqsa dwar ir-reazzjoni ta' Yorgen Fenech għat-theddida ta' Theuma li jieħu lil Mario Degiorgio barra d-dar ta' Keith Schembri.

Theuma stqarr li Fenech kien insista li mhux se jġorr responsabbiltà għall-wegħdiet tal-ħelsien mill-arrest u għall-flus.

Fenech allegatament kien qal lil Theuma li Keith bagħat lil Kenneth biex jgħin lil Fenech peress li Keith kien lest jagħmel kollox għal Fenech.
Sephora Francalanza
11:38 L-Ispettur Keith Arnaud talab biex issir verifika jekk it-telefonata saritx fl-2018 jew fl-2019, biex jara jekk hemmx bżonn li ssir xi korrezzjoni.

Saret korrezzjoni formali wara li dan ġie vverifikat fil-qorti.
Sephora Francalanza
11:37 Dr Cuschieri għamel sinjal lill-aħwa Degiorgio biex javviċinawh mal-bank tal-avukati, u dawn għamlu hekk liberament.

Sadattant, il-Prosekuzzjoni u l-Maġistrat qed jiddiskutu d-data tal-ewwel darba li Melvin Theuma ltaqa' ma' Mario Degiorgio u għamel telefonata l-ħabs. Jidher li hemm kunflitt dwar liem sena kienet, jekk hux fl-2018 jew fl-2019, peress li t-traskrizzjoni tat-telefonata qed turi li kien l-2019.
Sephora Francalanza
11:36 Theuma qal li hu ppressa lil Fenech fuq il-ħelsien mill-arrest tal-irġiel, u talbu jkellem lil Keith Schembri. Hedded lil Fenech li jieħu lil Mario Degiorgio barra d-dar ta' Keith Schembri. Theuma spjega li din għamilha b'inizjattiva personali tiegħu.

"Jiġifieri lil Fenech ma kontx qed tgħidlu l-verità?" staqsa l-avukat.
"Tista' tgħid hekk," wieġeb is-sensar.
Sephora Francalanza
11:32 Theuma ġie mistoqsi fuq Johann Cremona u Kenneth Camilleri.

L-avukat staqsa lil Melvin Theuma fejn joqgħod, u rrifjuta li jwieġeb. Qam battibekk żgħir fil-qorti.

Theuma mbagħad ġie mistoqsi fuq il-€1 miljun imwiegħda lil kull wieħed mill-akkużati.

Theuma qal li fl-2018, huwa qalilhom biex ma jistaqsuhx mistoqsijiet fuq min bagħtu u fuq dak li qed jitlob minnhom.

L-avukat Cuschieri semma li ma kienx hemm digriet għall-ħelsien mill-arrest fl-2018.

Theuma qal li hu ltaqa' ma' Kenneth Camilleri darbtejn imma ma tkellmux fuq il-każ. "Imma dejjem ikkuntattjajtu permezz ta' Johann Cremona la kontu tafu lil xulxin, le?" staqsa Cuschieri.
Sephora Francalanza
11:24 Cuschieri staqsa lil Theuma għaliex kien ippanikjat u qatta' l-lejl jixrob.

"Qatt ma missek għamiltli hekk, qatt ma missek ġegħiltni nagħmel hekk," qal Theuma li hu qal lil Fenech.

"Kien ġibidni lejh. Konna ħbieb. Wara sirt naf bl-iżball li kont għamilt," stqarr Theuma.

"Ħassejt li kont qed tittradi lil Fenech meta kont qed tirrekordjah?" staqsieh l-avukat. Theuma wieġeb, "Jien? Jien li tradejt lil Fenech?"

Tenna li ħass li Fenech se jittradih. Żied jgħid li Fenech dejjem tah il-flus, "let's be clear on this."

Sat-Tnejn ta' qabel l-arrest ta' Theuma, Fenech kien tah €20,000, li minnhom ta €12,000 lill-aħwa Degiorgio.
Sephora Francalanza
11:18 Cuschieri rrefera għal meta Yorgen Fenech kien informa lil Melvin Theuma li Vince Muscat qed iparla, u semma lil Theuma mal-Pulizija. Fenech kien tah struzzjoni biex jixtri erba' pizez u juża l-karta tal-kreditu.

L-avukat staqsieh jekk ħasibx li dawn l-istruzzjonijiet kienu strambi, u staqsieh għaliex Fenech kien talbu jagħmel hekk.

Theuma wieġeb li għalkemm sabha stramba, qatt ma staqsa lil Fenech għaliex tah dawn l-istruzzjonijiet, u ħallas bil-flus, mhux bil-karta tal-kreditu.
Sephora Francalanza
11:15 Meta ġie lura mill-vjaġġ, kien qiegħed il-ħanut meta ċempel ċertu Gandhi mill-ħabs. Dan kien l-istess żmien li sar jaf lil Mario Degiorgio, imma Theuma ma setax jiftakar sewwasew meta.

Theuma jiftakar li kien ġie mistoqsi fuq spejjeż legali ta' madwar €30,000. Theuma rrikorra għand Fenech u Fenech qallu li kien jaf li se jkollhom bżonn il-flus għall-avukati.

Ġie mistoqsi fuq meta mart Vince Muscat staqsiet minn fejn ġejja l-€100. Qal li ma setax jiftakar jekk kienx il-Lolly jew Mario Degiorgio li infurmawh fuq dan. Żied jgħid li ma jafx jekk xi ħadd minnhom kienx qal lill-mara ta' Vince Muscat fuq l-involviment.
Sephora Francalanza
11:10 Ix-xhud ġie mistoqsi fuq il-vjaġġ tiegħu Londra u kemm dam hemmhekk.

Theuma spjega li meta kien isiefer kien jikkalkula kemm ikollhom bżonn flus l-akkużati u jħalli l-flus ma' Lolly.

Qal li ma jistax jiftakar eżatt, imma li qatta' madwar għaxart ijiem Londra.
Sephora Francalanza
11:09 Cuschieri staqsa jkunx korrett jekk jgħid li ma kienx jaf lil Mario Degiorgio f'Jannar.

Theuma qal li wieħed jista' jiċċekkja t-telefonati rekordjati tal-ħabs meta hu kellem lill-aħwa Degiorgio permezz ta' telefonata li kellhom ma' ħuhom Mario.

Sa dak iż-żmien il-flus kienu jintbagħtulhom ma' Lolly.
Sephora Francalanza
11:07 Theuma ġie mistoqsi jekk semax mill-aħbarijiet li t-tliet akkużati kienu jafu bir-rejd minn qabel. "Ma nafx, jien għidtilhom li r-rejd kien ħa jsir fil-5 ta' Diċembru 2017," qal Theuma.

Theuma ġie mistoqsi wkoll fuq il-proċedura li jagħti l-flus lill-akkużati meta kienu arrestati. Qal li kien jaf lil Lolly li kien jaf lil bint Muscat, imma ma setax jelabora fuq il-perjodu taż-żmien.

Qal li kien meta sar jaf lil Mario Degiorgio fil-bidu tas-sena li beda jibgħat il-flus miegħu.
Sephora Francalanza
11:04 Theuma kkonferma li Alfred Degiorgio qallu li kellu jiltaqa' ma' xi ħadd biex jiċċekkjalu fuq ir-rejd. Qal li hu ma staqsiehx lil min kien staqsa.

"Għaddietlek minn moħħok li jaf hemm oħrajn involuti?" staqsa Cuschieri.

Theuma qal li ma staqsiex lil Alfred Degiorgio ma' min iċċekkja għall-informazzjoni fuq ir-rejd.
Sephora Francalanza
11:02 Cuschieri rrefera għal meta Melvin Theuma qal fil-qorti li informa lil Degiorgio fuq ir-rejd. Theuma kkjarifika xi affarijiet u qal li kien ċert li qegħdin waħedhom ir-Ramla taż-Żejtun.
Sephora Francalanza
11:00 L-avukat staqsieh dwar meta Fenech kien staqsieh lil min qabbad, jekk hux lil George Degiorgio jew George x-Xadin. L-avukat staqsa lil Theuma jekk Fenech kienx ħallieha f'idejh biex iqabbad lil xi ħadd.

Theuma qal li ma jafx għaliex ġie mistoqsi din il-mistoqsija.

Cuschieri nnota li Dr Matthew Brincat, l-avukat ta' Theuma, kien qed igedwed xi ħaġa, u staqsa jekk hux se jitkellem ix-xhud jew l-avukat tiegħu.
Sephora Francalanza
10:59 Theuma qal li qatt ma staqsa lil Fenech biex jingħata lura l-flus tal-karozza mikrija, tal-assikurazzjoni, tal-kelba, fost affarijiet oħra li hu ħallas minn butu għalihom.
Sephora Francalanza
10:58 Cuschieri staqsieh fuq meta Fenech infurmah li l-Pulizija skoprew li l-bomba ġiet attivata b'messaġġ. "Staqsejtu kif kiseb l-informazzjoni?"

"Le," wieġeb Theuma. Qal li kien meta beda jirrekordja l-konverżazzjonijiet ma' Fenech li beda jistaqsi iżjed ħalli jingħata aktar informazzjoni.
Sephora Francalanza
10:53 Cuschieri staqsa lil Theuma jekk talabx prezz lil Fenech tal-involviment tiegħu.

"Xejn ma tlabt," wieġeb Theuma. Żied jgħid li sal-aħħar minuta huwa baqa' jagħti l-flus lill-aħwa Degiorgio, "Saħansitra sa €5,000 kelba lil Mario Degiorgio."

Cuschieri staqsa kif seta' jixtri kelba ta' €5,000 lil Mario Degiorgio meta din tiġi telf għalih.

"Tista' tispjega għaliex ħadt l-inizjattiva li tixtri kelba daqshekk għolja bħala rigal? Meta hu ma heddekx? Meta qed tilmenta li Fenech ma kienx qed itik il-flus, meta qed tilmenta li qed titlef il-flus…" qal Cuschieri.

Wieġeb li l-aħwa Degiorgio kienu jafu bl-involviment tiegħu biss.

Theuma rrefera għal żmien meta kien qed jibża' li ħajtu qiegħda f'periklu, u bagħat messaġġ lil George Degiorgio permezz ta' Mario Degiorgio biex joqgħod attent bil-flus, peress li beda jibża' li se joqtluh.

Meta ġie ppressat fil-qorti, Theuma qal li George Degiorgio wissieh biex joqgħod attent minn dawk fuq ġewwa aktar milli minn dawk fuq barra.

Fuq il-kelb, Theuma wieġeb: "Biex inżomm sew magħhom."
Sephora Francalanza
10:50 Cuschieri staqsa lil Theuma jekk kienx f'pożizzjoni li jeskludi l-involviment ta' terzi persuni li bagħtuh biex jordna l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.

Theuma qal mill-ġdid li hu kien jaf biss b'Yorgen Fenech, peress li dan tah €150,000.

Żied li mhuwiex konxju jekk kienx hemm oħrajn involuti ma' Fenech.
Sephora Francalanza
10:50 Theuma insista li qatt ma ddiskuta l-qtil ma' Vince Muscat.

Cuschieri rrefera lil Theuma għall-ittra li Muscat bagħat lill-President biex jitolbu l-maħfra presidenzjali, peress li kien Muscat li wassal lill-Pulizija għal Theuma.

"X'ittra?" wieġeb Theuma maħsud.

Intervjena Dr Galea Farrugia u qal li l-kontro-eżami huwa dwar l-eżaminazzjoni, u l-maħfra presidenzjali ta' Muscat ma kinitx issemmiet meta kien ġie eżaminat Theuma.
Sephora Francalanza
10:44 Theuma qal li Yorgen Fenech kien qallu li Vince Muscat beda jparla.

"Kif tispjega lil Yorgen jinfurmak u jgħidlek biex tinforma lil Mario Degiorgio u kif bdejt tħossok inti li qed tiġi tradut? Ma setax kien qed iwissik?" staqsa Cuschieri.

"Għalhekk ħassejtni tradut għax għidt lil Yorgen li Vince Muscat ma kienx jaf bija. Bdejt naħseb li ħa jitfgħuni l-ħabs," wieġeb Theuma. "Minn dak iż-żmien 'l hawn, bdejt nissuspetta u nibża' minn Fenech u Fenech biss," tenna Theuma.
Sephora Francalanza
10:39 "Qatt ma tkellimna fuq il-qtil quddiem Vince Muscat," qal Theuma. Żied jgħid li meta Vince Muscat beda jiżvela u semma lil Theuma, hu ħassu li ġie ttradut.

"Biex jitfgħuni ġewwa u jiffranka l-flus," qal Theuma.

Tenna li l-akkużati kienu jafu bih biss, imma mhux b'Fenech.

L-aħwa Degiorgio jidhru jitbissmu fil-qorti.

Theuma qal, "Immaġinajt lil Fenech sieq fuq sieq, ipejjep sigarru wara li lili jarrestawni. Ħassejt li qed jittradini."
Sephora Francalanza
10:35 Theuma qal lill-Qorti li Alfred Degiorgio kien qallu li l-biċċa xogħol se jagħmluha hu, George Degiorgio u Vince Muscat.

Żied jgħid li hu tkellem ma' George Degiorgio fuq il-każ darba biss.
Sephora Francalanza
10:33 Cuschieri staqsa fuq l-"urġenza" ta' Fenech.

Theuma qal li Fenech beda jimbuttah biex isir il-qtil meta tah €150,000 fi flus kontanti.

Mill-flus li rebaħ, Fenech lanqas qallu biex iżomm id-depożitu, spjega Theuma aġitat. "Lanqas qalli minn dawk, isma', żomm €30,000."

Theuma qal li hu qatt ma staqsa lil Fenech dwar l-informazzjoni li kienet toħroġ Caruana Galizia.
Sephora Francalanza
10:31 Cuschieri staqsa dwar it-telefonata li rċieva mingħand Yorgen Fenech wara l-elezzjoni. Theuma qal li ħass li Fenech kien fis-sakra.

Meta reġa' ltaqa' ma' Fenech biex jagħtih it-€300,000 li rebaħ mill-imħatra li għamel fuq l-elezzjoni, Theuma qal li Fenech lanqas talbu biex iżomm id-depożitu ta' €30,000 jew il-€150,000 għall-assassinju.

Hu u jixhed, Theuma insista li ma infurmax lil Fenech fuq l-€2,000.
Sephora Francalanza
10:28 Theuma qal li kien ta lil Alfred Degiorgio €1,500.
Kien qal lil Degiorgio li ġabar €2,000 mingħand il-"moħħ wara l-assassinju" u staqsa lil Degiorgio jekk kienx tajjeb għalih jekk jagħtih €1,500.

Meta l-avukat baqa' jippressa lil Theuma, ħareġ illi Theuma kien gideb lil Degiorgio li qala' €2,000 mingħand Fenech, imma għamel hekk biex ma jaqax għaċ-ċajt. Mistoqsi għala ried iżomm €500, Theuma qal li biex iġemma' ftit flus.
Sephora Francalanza
10:25 L-avukat irrefera għal meta ssejħet elezzjoni fl-2017, u Yorgen Fenech qal lil Melvin Theuma biex jitwaqqaf il-pjan għall-qtil.

L-avukat semma li Theuma kien qal li ma kienx għadu ordna li jsir il-qtil dak iż-żmien, peress li kien qed jistenna l-istruzzjonijiet, imma xorta kien tkellem ma' Degiorgio.

Theuma rrepeta li kien qal lil Fenech, imma mbagħad qagħad ma reġa' kkonfrontah fuq is-suġġett.
Sephora Francalanza
10:24 Theuma ġie mistoqsi fuq il-laqgħa tiegħu ma' Keith Schembri f'Kastilja, għaliex ma staqsiex għala ġie mistieden għal din il-laqgħa.

"Le, ma staqsejtx għaliex," wieġeb Theuma.

L-avukat żied jistaqsih fuq jekk ħasibx li kienet xi ħaġa stramba li kien qed jingħata trattament speċjali. Hu qal li hu ħaseb, "Għall-erwieħ, ħa naqla' lira żejda."

Qal li ma jafx għala ngħata xogħol mingħajr ma kellu bżonn imur għalih. "Waqqfuni wara erba' xhur."

Fenech qallu, "Mhux aħjar paga żejda? Good luck."

Meta waqqfulu l-paga, Tony Muscat kien qallu li jrid imur għax-xogħol jew il-flus jieqfu deħlin. Theuma qal li hu informa lil Fenech dwar dan.
Sephora Francalanza
10:19 Cuschieri staqsa lix-xhud kif sar jaf li Alfred Degiorgio huwa raġel ta' unur.

Yorgen Fenech kien qallu biex "jeħles minn dawn l-irġiel" (b'referenza għat-tliet akkużati) u hu qal li mhux se jagħmel hekk.
Sephora Francalanza
10:13 L-avukat reġa' staqsa lil Theuma jekk lit-tliet irġiel qalilhomx li kien Yorgen Fenech li bagħtu.

"Le, naħlef fuq il-ġurament li ħadt," wieġeb Theuma.

Qal lil Cuschieri li jrid ikun jaf lil Alfred Degiorgio peress li hu l-klijent tiegħu. Imbagħad biddel it-tweġiba tiegħu u qal li jekk kien qed jaħdem ma' Alfred Degiorgio, mela dan ma kellux bżonn ikun jaf dwar il-"moħħ wara l-assassinju."

Theuma ġie mistoqsi dwar ir-rikordings tiegħu ma' Fenech, u dwar għaliex m'għamilx l-istess ma' Alfred Degiorgio. Qal li ma ħassx il-bżonn li jirrekordja lil Degiorgio peress li kien sema' bih.

"Jien naf xi rġulija kellhom Alfred Degiorgio."
Sephora Francalanza
10:11 Cuschieri staqsa dwar il-laqgħa ta' Theuma ma' Alfred Degiorgio l-Busy Bee. Staqsa lix-xhud jekk huwiex korrett jekk jgħid li kien jaf iżjed lil Vince Muscat dak iż-żmien.

Theuma qal li kien jiltaqa' ma' Vince Muscat il-ħanut fejn kienu jagħmlu l-imħatri illegali. Kien jarah ukoll il-każinò. "Jiġifieri iva, tista' tgħid li kont nafu ftit aħjar," spjega Theuma.
Sephora Francalanza
10:08 Mingħajr ma ġie mistoqsi fuq hekk, Theuma qal minn jeddu li sal-aħħar sekonda ma qalx lit-tliet irġiel li kien Yorgen Fenech li bagħtu. Żied jgħid li huma saru jafu dan mill-aħbarijiet.

Cuschieri staqsa kif Theuma jaf dan.

Theuma qal li hu qed jitkellem biss fuq dak li qalilhom, u "ma nafx x'kienu jafu iżjed minn bnadi oħra."
Sephora Francalanza
10:05 Melvin Theuma qal li informa lil Fenech iżjed tard, u Yorgen Fenech qallu, "Ma tagħmilx differenza la huma aħwa."

Cuschieri staqsieh jekk qattx staqsa lil Yorgen għaliex qallu biex jikkuntattja lil George Degiorgio. Theuma jwieġbu li le.

L-avukat staqsieh, "Korrett jekk ngħid li meta ċempilt lil Darren Debono (it-Topo) staqsejt għal Alfred Degiorgio?" Theuma jwieġeb li iva.

Ċempel lil Debono b'telefonata normali. Mistoqsi biex jagħti n-numru tal-mowbajl li uża, Theuma qal li ma jistax għax kien numru li sikwit kien juża għall-imħatri illegali u li biddel frekwentament. Ma setax jiftakar in-numru ta' Darren Debono.

Imbagħad irrefera għal episodju riċenti meta talab lil Debono jċaqlaqlu l-għamara, u kellu jmur ifittxu hu stess.
Sephora Francalanza
10:01 Theuma kien intalab minn Fenech biex jikseb il-kuntatt ta' George Degiorgio. Huwa insista li hu qatt ma akkwista n-numru ta' George Degiorgio u tah lil Fenech. Spjega li kien ġab in-numru ta' Alfred Degiorgio.

L-avukat staqsieh, "X'kienet ir-raġuni li ġibt in-numru ta' Alfred meta ntlabt iġġib in-numru ta' George?"

"Ħassejtni komdu. Kont inħossni iżjed komdu nitkellem ma' Alfred Degiorgio. Kont krejtlu appartament. Kont inżuru l-ġnien Ħaż-Żabbar," wieġeb Theuma.

"Jiġifieri ħassejtek iżjed komdu tiddiskuti omiċidju ma' A minn B?" staqsa l-avukat.

"Eżatt," afferma Theuma.
Sephora Francalanza
09:58 L-Avukat Cuschieri staqsa dwar meta Theuma ntalab jiltaqa' ma' Yorgen Fenech ħdejn il-Blue Elephant fejn Fenech staqsieh fuq il-mowbajl jekk kienx jaf lil George ċ-Ċiniż. Cuschieri staqsa jekk kienx qal lil Fenech li liċ-Ċiniż kien jafu minn wiċċu biss.

Theuma qal li ma qallux hekk.

Theuma ma staqsiex lil Fenech x'kienet l-informazzjoni fuq Ray Fenech.

Is-sensar qal li peress li "t-tradiment" kien daqshekk kbir, Fenech ipprova jiġbdu lejh peress li Fenech ħadu fuq ħames vjaġġi b'xejn.

Cuschieri staqsa, "Daqshekk faċli biex tixtrik, ħames vjaġġi…?"

Iqum ftit kaos u jintervjeni l-Ispettur Arnaud.

Cuschieri qal, "Mhuwiex xhud kredibbli."
Sephora Francalanza
09:56 Theuma ġie mistoqsi fuq it-telefonati li għamel lil Yorgen Fenech u rċieva mingħandu permezz ta' WhatsApp u Signal.

Theuma qal li kien sar jaf wara li kienu jużaw dawn l-apps biex jikkomunikaw biex ma jiġux ittraċċati.
Sephora Francalanza
09:53 Dr Cuschieri rreferieh għax-xhieda tiegħu fuq l-imħatri fuq iż-żwiemel u jekk l-irwol tiegħu fl-imħatri illegali kienx li jżomm l-imħatri.

Theuma wieġeb li iva, hu involut fi mħatri illegali. Qal li ilu involut f'hekk minn dejjem. Madankollu, huwa ċaħad li kien isellef il-flus bl-imgħaxijiet.

Dr Cuschieri ssuġġerixxa li l-attività prinċipali ta' Theuma hija l-imħatri illegali.

"Ma nistax ngħid li qlajt iżjed mill-imħatri illegali… kien ikun hemm ġimgħa meta nagħmel €3,000 u ġimgħat meta nitlef €10,000," spjega Theuma fuq "xogħlu" f'dan il-qasam.
Sephora Francalanza
09:50 Cuschieri staqsa lil Theuma fuq ir-relazzjoni tiegħu ma' Yorgen Fenech, dwar konverżazzjoni li kellu ma' Fenech fuq ir-rikordings.

Theuma qal li dan kien bħal parir, li mbagħad użah meta ra li qed jiġi "ttradut."
Sephora Francalanza
09:49 Theuma issa huwa mistoqsi fuq il-preżenza tiegħu fit-tinda tal-patata.

"Ma naħsibx," qal Theuma. Cuschieri wieġbu, "Din mhux kwistjoni ta' naħseb jew ma naħsibx. Din kwistjoni ta' naf jew ma nafx."
Sephora Francalanza
09:49 Cuschieri staqsa dwar il-ħbiberija ma' Alfred Degiorgio u ssuġġerixxa li aktar minn ħbieb, dawn kellhom konoxxenza ta' xulxin biss, u Theuma ma kellux in-numru ta' Degiorgio.

Theuma rrefera għal meta Alfred Degiorgio kien intbagħat tliet snin ħabs u kien tħalla jmur jaħdem fi ġnien f'Ħaż-Żabbar. Qal li hu kien imur iżuru u kienu jpejpu sigarett flimkien.
Sephora Francalanza
09:45 Melvin Theuma daħal fl-awla.

L-ewwel mistoqsija mill-avukat Cuschieri kienet kif Theuma jaf lit-tliet akkużati.

Theuma kien kera appartament lil Darren Debono u Alfred Degiorgio xi 10 snin ilu. Huwa elabora li lil George Degiorgio u Vince Muscat jafhom minn wiċċhom.

Meta l-avukat baqa' jippressa lil Theuma, dan qal li lil Muscat kien jafu l-ħanut, filwaqt li lil George Degiorgio kien jafu mit-tinda tal-patata.

"Inkun korrett jekk ngħid li qatt ma kellimt lil George Degiorgio qabel il-qtil?" staqsa Cuschieri.
"Iva," wieġeb Theuma.
Sephora Francalanza
09:44 Tidħol fl-awla l-Maġistrat Claire Stafrace Zammit.

L-Avukat Philip Galea Farrugia mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali daħal fl-awla, kif ukoll l-avukati Matthew Brincat u Kathleen Grima li qed jidhru għal Melvin Theuma, is-sensar fl-assassinju.
Sephora Francalanza
09:40 Daħlu fl-awla l-Ispettur Keith Arnaud li qed imexxi l-Prosekuzzjoni, u l-Ispettur Kurt Zahra.
Sephora Francalanza
09:36 Merħba minn awla 7 għal dan ir-rappurtaġġ live.

It-tliet irġiel akkużati li qatlu lil Daphne Caruana Galizia daħlu fl-awla.

L-avukati Mark Sant u William Cuschieri li qed jidhru għall-akkużati diġà kienu fl-awla. L-Avukat Jason Azzopardi li qed jidher parte civile diġà kien fl-awla wkoll.
Sephora Francalanza

L-aħwa George u Alfred Degiorgio u Vince Muscat ġew arrestati f’Diċembru tal-2017 u ġew akkużati formalment. Huma qed jinżammu arrestati jistennew il-proċess quddiem il-Qorti Kriminali.

Melvin Theuma, is-sensar fl-assassinju, diġà xehed f’dawn il-proċeduri meta nstemgħu fil-Qorti rikordings tat-telefonati bejnu u bejn it-tliet irġiel.

L-avukati William Cuschieri u Mark Sant qed jidhru għall-akkużati. L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Cachia qed jidhru parte civile.

L-Ispettur Keith Arnaud qed imexxi l-Prosekuzzjoni.