Ejja fostna Ġesù

Milied

Poeżija tal-Kav. Joe M Attard

Din is-sena l-wasla tiegħek

O Gesu’ ħelu bambin

Hi waħda xi ftit imċajpra

B’dawn il-jiem hekk imtappnin!

Għaliex din il-pandemija

Magħrufa b’Covid dsatax’

Xterdet b’ħeffa ma’ dal-globu –

Teħles minnha ma tistax.

Malta w Għawdex le ħelsuha

Mid-daqqa ta’ dil-mannara

U kulfejn int ħarstek titfa’

Ma tarax ħlief  hemm u ħsara.

Wara kollox anke l-qagħda

Illi fiha int twelidt

Ma kenitx ħielsa min-niket

Żgur ma xtaqtx jew lilha ridt

Imma bla ebda tgergira

Qgħadt għar-rieda tas-Smewwiet

U twelidt fqajjar u għeri

F’ħemda, f’dalma u fil-kwiet!

Wara vjaġġ riskjuż, diffiċli

Ommok waslet bi tbatija

Riekba fuq daqsxejn ta’ ħmara

Mixtieqa għal dik is-siegħa

Li tarak ċkejken  titwieled

Fuq ftit tiben ġo maxtura

Fejn ftit wara ġew ir-ragħajja

Sabiex lilek dlonk tadura.

Tassew kienu xxurtjati

Dik il-baqra, dik il-ħmara,

Li bin-nifs sħajjen minn tagħhom

Flimkien saħħnu dik is-sahra.

F’ħakka t’għajn qtajjiet ta’ anġli

Mal-inħawi taw l-aħbar

Li r-Re tad-dinja kollha

Kien twieled għaż-żgħar u l-kbar.

Din il-ġrajja għadna nfakkru

Bil-presepju ġewwa d-dar;

Fejn inti tara l-pasturi –

Taż-żaqq, xi ragħaj, xi furnar

Fit-triq tisma’ l-kant tal-‘carols’,

Ġenn u ġiri għar-rigali,

Imma l-ikbar rigal jibqa’

Dit-tarbija hekk speċjali.

Illi lejha rridu nduru

Biex ngħixu ilkoll henjin;

Gesu’ saltan fil-qlub tagħna

Matul is-snin li ġejjin.

Eħlisna minn din l-imxija

Li niżżlitna għarkubbtejna

Tħalliniex nogħtru, nitnikktu

Imma pront aqbdilna idejna.

Mill-ġdid reġġa’ l-ferħ fi djarna

Dawn il-ġranet tal-Milied;

Ġib lura dik it-tbissima

Ġo l-irħula u l-ibliet.

Dal-Milied la tħallihx jgħaddi

Bla ma nersqu iktar lejk;

Il-milja tal-hena nsibu

Meta lkoll nintasbu ħdejk!